Computer Modeling and Intelligent Systems RUS UA ENG

Intelligen Agens

Work program
 1. Робоча програма [doc]
Lecture
 1. Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія / Під заг. ред. С.О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с. [pdf]

 2. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с. (має гриф Міністерства освіти і науки України) [pdf]

Methodological guidelines
 1. Методичні вказівки [doc]
Links
 1. Сайт http://www.matlab.ru
 2. Cайт http://www.exponenta.ru
 3. Сайт http://www.mathworks.com
 4. Сайт http://www.basegroup.ru
 5. Олейник Ал.А., Субботин С.А. Мультиагентный метод выделения информативных признаков для синтеза моделей объектов управления // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–15 квітня 2006 р. / Під заг. ред. Д.М. Пізи. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – С. 181–183.

 6. Субботин С.А., Олейник А.А., Яценко В.К. Отбор информативных признаков на основе модифицированного метода муравьиных колоний // Радіоелектроніка та інформатика. – 2006. – № 1. – С. 65 – 69.

 7. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Сравнение модификаций метода муравьиных колоний при отборе информативных признаков // Материалы IX Всероссийского семинара "Моделирование неравновесных систем–2006", 13–15 октября 2006 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв.за выпуск М.Ю. Сенашова. –Красноярск: ИВМ СО РАН, 2006. – С.120–177.

 8. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Методы отбора информативных признаков для синтеза нейромоделей на основе метода муравьиных колоний // Научная сессия МИФИ – 2007. IX Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика–2007": Сб. науч. тр. В 3-х частях. – М.: МИФИ, 2007. – Ч. 2. – С. 185–193.

 9. Subbotin S., Oleynik Al. Modifications of ant colony optimization method for feature selection // Досвід розробки та застосуваня приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції CADSM–2007. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – С. 493–494.

 10. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Кластер-анализ на основе мультиагентного подхода // Матеріали XIV міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика–2007), м. Севастополь, 10–14 вересня 2007 р. – Ч. 1. –Севастополь: СНУЯЕтаП, 2007. – С. 50–53.

 11. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Выделение информативных признаков на основе метода пчелиной колонии // Материалы X Всероссийского семинара "Моделирование неравновесных систем–2007", 12-14 октября 2007 г. /

 12. Subbotin S., Oleynik Al. Ant colony optimization for feature selection based on operations with crisp sets // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the International Conference TCSET’2008, Lviv-Slavsko, February 19-23, 2008. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2008. – P. 117–118.

 13. Субботин С.А , Олейник Ал.А. Многомерная оптимизация на основеметода пчелиной колонии // Научная сессия МИФИ-2008. X Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2008": Сборник научных трудов. – М.: МИФИ, 2008. – Ч. 1.

 14. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Кластерный анализ на основе интеллектуальных методов мультиагентной оптимизации при физических исследованиях // VI конференция по физике высоких энергий, ядерной физике ускорителям: Тез. докладов, 25-29 февраля 2008 г. – Харьков, ННЦ ХФТИ, 2008. – С. 6