Computer Modeling and Intelligent Systems RUS UA ENG

Advanced Artificial Intelligence

Work program
 1. Робоча програма [doc]
Lecture
 1. Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія / Під заг. ред. С.О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с. [pdf]

 2. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с. (має гриф Міністерства освіти і науки України) [pdf]

Methodological guidelines
 1. Методичні вказівки [doc]
Links
 1. Сайт http://www.matlab.ru
 2. Cайт http://www.exponenta.ru
 3. Сайт http://www.mathworks.com
 4. Сайт http://www.basegroup.ru
 5. Субботин С.А. Эволюционный синтез нейромоделей c учетом априорной информации о значимости признаков // Нейроинформатика и ее приложения: Материалы XIII Всероссийского семинара, 7–9 октября 2005 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2005. – C. 108–109.

 6. Субботин С.А., Олейник А.А. Многомерная оптимизация на основе имитации отжига // Нейроинформатика и ее приложения: Материалы XIII Всероссийского семинара, 7–9 октября 2005 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2005. – C. 110–111.

 7. Олейник Ал.А., Олейник Ан.А., Субботин С.А., Яценко В.К. Синтез моделей коэффициента упрочнения деталей авиадвигателей после алмазного выглаживания на основе оптимизационного подхода // Вiсник двигунобудування. – 2005. –№ 3. – С. 25–30.

 8. Subbotin S., Oleynik A. The feature selection method based on the evolutionary approach with a fixation of a search space // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science: Proc. Int. Conf TCSET'2006. – Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic, 2006. – P. 574–575.

 9. Олейник Ан.А., Субботин С.А. Метод эволюционного поиска с сокращением размера популяции // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–15 квітня 2006 р. / Під заг. ред. Д.М. Пізи. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – С. 179–181.

 10. Патент 18294 Україна Спосіб відбору інформативних ознак для діагностики виробів / Субботін С.О., Олійник А.О. Заявка № u200603087. Заявл. 22.03.2006 р. – 4 с.

 11. Богуслаев А.В., Олейник А.А., Пухальская Г.В., Субботин С.А., Яценко В.К. Отбор геометрических параметров и синтез модели частотной характеристики лопаток компрессора на основе эволюционного поиска // Вісник двигунобудування. – 2006. – № 1. – С. 14–17.

 12. Пожуева И.С., Субботин С.А., Олейник А.А. Эволюционная оптимизация многомерных функций // Новi матерiали i технологiї в металургiї та машинобудуваннi. – 2006. – № 1. – С. 70–72.

 13. Субботин С.А., Олейник А.А. Ускоренный метод эволюционного отбора признаков // XIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика–2006). Тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 25–28 вересня 2006 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – С. 409.

 14. Субботин С.А., Олейник А.А. Выбор набора информативных признаков для синтеза моделей объектов управления на основе эволюционного поиска с группировкой признаков // Искусственный интеллект. – 2006. – № 4. – С. 488–494.

 15. Субботин С.А., Яценко В.К., Олейник Ан.А., Олейник Ал.А. Эволюционный синтез нейромоделей коэффициента упрочнения лопаток авиадвигателей // Нейроинформатика–2006 М.: МИФИ, 2006. – Ч. 3. – С. 141–149.

 16. Субботин С.А., Олейник Ан.А. Модификация оператора жадного кроссовера для эволюционного отбора информативных признаков // Нейроинформатика и ее приложения: Материалы XIV Всероссийского семинара, 6–8 октября 2006 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. За выпуск Г.М. Садовская. –Красноярск: ИВМ СО РАН, 2006. – С.114–116.

 17. Субботин С.А., Олейник Ан.А. Критерии сравнения эволюционных методов синтеза нейромоделей // Научная сессия МИФИ – 2007. IX Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика–2007": Сб. науч. тр. В 3–х частях. – М.: МИФИ, 2007. – Ч. 2. – С. 177–184.

 18. Subbotin S., Oleynik An. Entropy based evolutionary search for feature selection // Досвід розробки та застосуваня приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції CADSM–2007. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – С. 442–443.

 19. Субботин С.А. Олейник А.А. Методы эволюционного отбора комбинаций признаков с использованием априорной информации об их индивидуальной значимости // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2007. – № 7.

 20. Субботин С.А., Олейник Ан.А. Использование энтропии как меры неопределенности состояния объекта для эволюционного отбора признаков // Матеріали XIV міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика–2007), м. Севастополь, 10–14 вересня 2007 р. – Ч. 1. –Севастополь: СНУЯЕтаП, 2007. – С. 100–102.

 21. Субботін С.О., Олійник А.О. Полімодальний еволюційний пошук з кластеризацією хромосом для відбору інформативних ознак // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції з автоматичного управління (Автоматика–2006): м. Вінниця, 25–28 вересня 2006 р. / Б.І. Мокін (голов. ред.). – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – С. 448–451.

 22. Субботин С.А., Олейник Ан.А. Сравнение эволюционных методов при решении оптимизационных задач // Материалы X Всероссийского семинара "Моделирование неравновесных систем–2007", 12-14 октября 2007 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв.за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2007. – С. 152153.

 23. Subbotin S., Oleynik An. The multi objective evolutionary feature selection // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the International Conference TCSET’2008, Lviv-Slavsko, February 19-23, 2008. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2008. – P. 115–116.

 24. Subbotin S.A., Oleynik An.A., Oleynik Al.A. Feature selection based on evolutionary approach // Smart Engineering Systems Design:  Infra-structure Systems Engineering, Bio-informatics and Computational Biology, and Evolutionary Computation / Eds: Cihan H. Dagli et al. / Intelligent engineering systems through artificial neural networks. – Vol. 16. – ASME Press, 2006. – P. 125–130.

 25. Subbotin S.A., Oleynik An.A. Multiple Feature Selection Using Polymodal Evolutionary Search  // Smart Systems Engineering: Computational Intelligence in Architechting Complex Engineering Systems, edited by Drs. Dagli, Buczak, Embrechts, Enke and Ersoy Vol. 17. – ASME Press, 2007.

 26. Субботин С.А., Олейник Ан.А. Синтез нейромоделей зависимости режимов высокоскоростного фрезерования деталей авиадвигателей от уровня вибрации // Научная сессия МИФИ-2008. X Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2008": Сборник научных трудов. – М.: МИФИ, 2008. – Ч. 2. – С. 160120.

 27. Субботин С.А., Олейник Ан.А. Синтез нейросетевых моделей для выбора оптимальных режимов обработки деталей энергетических установок // VI конференция по физике высоких энергий, ядерной физике ускорителям: Тез. докладов, 25-29 февраля 2008 г. – Харьков, ННЦ ХФТИ, 2008. – С. 61.

 28. Олейник Ан.А., Павленко Д.В., Субботин С.А. Определение влияния режимов высокоскоростного фрезерования на параметры нежестких деталей на основе эволюционного подхода // Вісник двигунобудування. – 2008. – № 1. – С. 84–90.