Computer Modeling and Intelligent Systems RUS UA ENG

Scientific-research group

Authors / Авторы / Автори

Title / Название / Назва

Bibliography / Библиография / Бібліографія

115. Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей : : монография. – Запорожье: ОАО "Мотор–Сич", 2003. – 279 с.
236. Субботін С. О., Олійник А. О., Олійник О. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей : : монографія / Під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 375 с.
277. Горбенко В. И. , Субботин С. А., Олейник А. А. и др. Алгоритмы и программы для исследования физических процессов в твердых телах : монография / ; под ред. А.Н. Горбаня. – Запорожье : КПУ, 2009. – 236с.
280 Богуслаев А. В., Олейник Ал. А., Олейник Ан. А., Павленко Д. В., Субботин С. А. Прогрессивные технологии моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации этапов жизненного цикла авиационных двигателей : монография / ; под ред. Д. В. Павленко, С. А. Субботина. – Запорожье: ОАО "Мотор Сич", 2009. – 468 с.
  Олійник А. О., Субботін С. О., Олійник О. О. Інтелектуальний аналіз даних : Навчальний посібник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 271 с.
120. Дубровiн В. I., Субботiн С. О. Методи оптимiзацiї та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж : Навчальний посiбник. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2003. – 136 с.
235. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень : : навчальний посібник. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2008. –341 с.
307 Олійник А. О., Субботін С. О., Олійник О. О. Еволюційні обчислення та програмування : навчальний посібник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 324 с.
332 Олійник А. О., Олійник О. О., Субботін С. О. Аналіз вимог, моделювання та проектування програмних засобів : навчальний посібник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 136 с.

333 Олійник А. О., Олійник О. О., Субботін С. О. Конструювання та тестування програмного забезпечення : навчальний посібник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 165 с.

075.     Пат. № 44662 А Україна, МПК7 G 01 N 3/32. Спосiб визначення коефiцiєнта змiцнення деталей пiсля алмазного вигладжування / О. В. Богуслаєв, В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн, В. К. Яценко ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2001107022 ; Заявл. 16.10.01 ; Опубл. 15.02.02 ;.Бюл. № 2 . – 3 с.
076.     Пат. № 50448 А Україна, МПК7 G 06 G 7/60. Спосiб навчання шестишарового персептрона класифiкацiї та дiагностики виробiв / О. В. Богуслаєв, В. I. Дубровiн, , С. О. Субботiн, В. К. Яценко ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 200201038; Заявл. 14.01.02 ; Опубл. 15.10.02 ; Бюл. № 10. – 3 с.
077.     Пат. № 50361 А Україна, МПК7 G 06 G 7/60. Спосiб прискореного навчання багатошарових нейронних мереж / В. О. Богуслаєв, В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2001129102 ; Заявл. 27.12.01 р. ; Опубл. 15.10.02 ; Бюл. № 10. – 2 с.
078.     Пат. № 49380 А Україна, МПК7 G 06 G 7/60. Спосiб настроювання вагових коефiцiєнтiв двошарового персептрона для рiшення задач розпiзнавання образiв i дiагностики / Внуков Ю.М., Дубровiн В.I., Жеманюк П.Д., Субботiн С.О.; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2001118029 ; Заявл. 23.11.01 ; Опубл. 16.09.02 ; Бюл. № 9. – 3 с.
079.     Пат. № 49379 А Україна, МПК7 G 06 G 7/60. Спосiб побудови i навчання нейронної мережi з латеральним гальмуванням / Ю. Ф. Басов, В. I. Дубровiн, Д. М. Пiза, С. О. Субботiн ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2001118028; Заявл. 23.11.01 ; Опубл. 16.09.02 ; Бюл. № 9. – 3 с.
080.     Пат. № 47881 А Україна, МПК7 G 06 G 7/60. Спосiб настроювання вагових коефiцiєнтiв тришарового персептрона для рiшення задач розпiзнавання образiв i дiагностики / В. I. Дубровiн, В. С. Лук'янов, С. О. Субботiн ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2001107024 ; Заявл. 16.10.01 ; Опубл. 15.07.02 р., Бюл. № 7. – 3 с.
123.     Пат. № 58940 А Україна, МПК7 G 01 N 3/32. Спосiб визначення коефiцiєнта ультразвукового змiцнення деталей авiадвигунiв / О. В. Богуслаєв, В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн, В. К. Яценко ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2002119481 ; Заявл. 28.11.02 ; Опубл. 15.08.03 ; Бюл. № 8. – 3 с.
125.     Пат. № 60070 A Україна, МПК7 G 06 F 15/00. Спосiб вiдбору зразкiв для побудови дiагностичних моделей виробiв / В. О. Богуслаєв, В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2003010540 ; Заявл. 21.01.03 ; Опубл. 15.09.03 ; Бюл. № 9. – 2 с.
132.     Пат. № 61619 A Україна, Спосiб синтезу та навчання багатошарової нейронної мережi класифiкацiї образiв / В. I. Дубровiн, П. Д. Жеманюк, С. О. Субботiн ; заявник ВАТ "Мотор Січ". – № 2003032328; Заявл. 18.03.03 ; Опубл. 17.11.03 ; Бюл. № 11. – 4 с.
162.     Пат. 18294 Україна, МПК2006 G06F 19/00. Спосіб відбору інформативних ознак для діагностики виробів / С. О. Субботін, А. О. Олійник; заявник Запорізький національний технічний університет. – № u200603087 ; Заявл. 22.03.06 ; Опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. –4 с.
258.     Пат. № 44499 Україна, МПК2009 G 06 F 19/00. Cпосіб неруйнівної діагностики лопаток газотурбінних авіадвигунів / С. О. Субботін, О. О. Олійник; заявник Запорізький національний технічний університет. – № u200903076 ; Заявл. 01.04.09; Опубл. 12.10.09; Бюл. № 19. – 5 с.
272.     Пат. № 46006 А Україна, МПК2009 G 06 N 3/00, G 06 N 7/00. Cпосіб побудови і навчання нейронечіткої мережі / С. О. Субботін; заявник Запорізький національний технічний університет. – № u200904305 ; Заявл. 30.04.09 ; Опубл. 10.12.09 ; Бюл. № 23. – 6 с.
320     Пат. № 59633 А Україна, МПК2011 G06N 3/00, G06N 7/00. Спосіб побудови нейро-нечіткої мережі для апроксимації кількісних залежностей при діагностуванні виробів / С. О. Субботін; заявник Запорізький національний технічний університет. – № u201012940 ; Заявл. 01.11.10 ; Опубл. 25.05.11 ; Бюл. № 10. – 5 с.
121.     Комп'ютерна програма "Бiблiотека дiагностичних функцiй DiagLab" : Свiдоцтво про реєстрацiю авторського права на твiр № 7865 / В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн. – Держ. департамент iнтелектуальної власностi. – Зареєстр. 27.06.2003.
124.     Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Дiагностика"": Свiдоцтво про реєстрацiю авторського права на твiр № 8335 / Ю. М. Внуков, В. I. Дубровiн, С. О. Субботiн. – Держ. департамент iнтелектуальної власностi. – Зареєстр. 16.09.2003.
224.     Комп’ютерна програма “Автоматизована система еволюційного синтезу та оптимізації діагностичних моделей” : Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26729 / С. О. Субботiн, А. О. Олійник. – Держ. департамент інтелектуальної власності. – № 26039 ; заявл. 09.06.08 ; зареєстр. 01.12.08.

225.     Комп’ютерна програма "Багатоагентна система побудови й оптимізації прецедентно-орієнтованих моделей для підтримки прийняття рішень": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 26730 / С. О. Субботін, О. О. Олійник. – Держ. департамент інтелектуальної власності. – № 26040 ; заявл. 09.06.08 ; зареєстр. 01.12.08.
248.     Комп'ютерна програма "Автоматизована система виявлення та розпізнавання автотранспортних засобів": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 28364 / К. Ю. Бойченко, С. О. Субботін. –

Держ. департамент інтелектуальної власності. – № 28506 ; заявл. 09.02.09 ; зареєстр. 10.04.09.

302     Комп'ютерна програма "Автоматизована система синтезу нейромережних та нейро-нечітких моделей
для неруйнівної діагностики та класифікації образів за ознаками": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35431 / С. О. Субботін. – Держ. департамент інтелектуальної власності. – № 34011 ; заявл. 21.04.10 ; зареєстр. 21.10.10.
303     Комп'ютерна програма "Бібліотека функцій для синтезу діагностичних моделей на основі імунокомп'ютингу": Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35434 / С. О. Субботін, С.О. Зайцев. – Держ. департамент інтелектуальної власності. – № 34547 ; заявл. 20.05.10 ; зареєстр. 21.10.10.
116.   Розробка науково-методичних основ та реалiзацiя iнформацiйних технологiй в процесi управлiння якiстю продукцiї : звіт про НДР (заключний) / ЗНТУ; кер. Ю. М. Внуков; викон. В. I. Дубровiн, Ю. М. Дорошенко, С. О. Субботiн, Г. В. Табунщик. – Запорiжжя, 2002. – 110 с.– № ДР 0101U001042.
182.   Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : звіт про НДР (заключний) / ЗНТУ; кер. В. І. Дубровін; викон. А. В. Притула, Г. В. Табунщик, С. О. Субботін [та ін.]. – Запоріжжя, 2006. – 223 с. – № ДР 0104U005743.
189.   Розробка математичного та інформаційного забезпечення інтелектуальної системи візуального контролю транспортних засобів : звіт про НДР (заключний) / ТОВ “МПА Групп”; кер. Субботін С. О.; викон.: Олійник А. О., Олійник О.О. [та ін.]. – Запоріжжя, 2007. – 259 с. – № ДР 0106U012013.
246.   Розроблення методів і програмних засобів на підставі навчання, розпізнавання, оптимізації та адаптації для прийняття рішень в автоматизованих системах управління транспортними засобами : звіт про НДР (заключний) / ТОВ “МПА Групп”; кер. Субботін С. О.; викон.: Олійник А. О., Олійник О.О. [та ін.]. – Запоріжжя, 2008. – 205 с. – № ДР 0107U006781.
247.   Науково-методичнi основи та математичне забезпечення для автоматизацiї й моделювання процесiв керування та пiдтримки прийняття рiшень на основi процедур розпiзнавання й еволюцiйної оптимiзацiї в нейромережевому та нечiткологiчному базисах : звіт про НДР (заключний) / ЗНТУ; кер. С. О. Субботін; викон. А.В. Притула, Г.В. Табунщик [та ін.]. – Запоріжжя, 2009. – 148 c. – № ДР 0106U008621.
298   Аналіз прогресивних технологій моделювання, оптимізації та інтелектуальної автоматизації етапів життєвого циклу авіаційних двигунів звіт про НДР (заключний) / ЗНТУ; кер. Д.В. Павленко; викон. А.О. Олійник, О.О. Олійник, С.О. Субботін. – Запоріжжя, 2010. – 89 с. – № ДР 0110U002624
002. Дубровин В. И., Субботин С. А. Построение адаптивных систем классификации на основе нейронных сетей с латеральным торможением Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 1999. – №2. – C. 110–114.
009. Адаменко В. А., Дубровин В. И., Субботин С. А. Диагностика лопаток авиадвигателей по спектрам затухающих колебаний после ударного возбуждения на основе нейронных сетей прямого распространения Новi матерiали i технологiї в металургiї та машинобудуваннi. – 2000. – № 1. – С. 91–96.
010. Дубровин В. И., Субботин С. А. Обобщенный градиентный алгоритм обучения многослойных нейронных сетей Електротехнiка та електроенергетика. – 2000. – № 1. – C. 17–22.
011. Дубровин В. И., Субботин С. А. Эвристический алгоритм классификации и его нейросетевая интерпретация Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2000. – № 1. – C. 72–76.
022. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм многомерной классификации и его нейросетевая интерпретация Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2000. – № 2. – С. 49 –54.
023. Дубровин В. И., Субботин С. А. Комбинированный метод классификации Електротехнiка та електроенергетика. – 2000. – № 2. – C. 55–59.
026. Дубровин В. И., Субботин С. А. Когнитивный анализ и отбор информативных признаков при решении задач неразрушающей диагностики лопаток ГТД Новi матерiали i технологiї в металургiї та машинобудуваннi. – 2000. – № 2. – С. 91–97.
038. Дубровiн В. I., Субботiн C. О. Вибiр функцiй активацiї формального нейрона та дослiдження їх впливу на якiсть навчання нейронних мереж Вiсник Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка". Серія "Комп'ютернi системи проектування. Теорiя i практика". – 2000. – № 398. – С.12–17.
043. Дубровин В. И., Морщавка С. В., Пиза Д. М., Субботин С. А. Распознавание растений по результатам дистанционного зондирования на основе многослойных нейронных сетей Математичнi машини i системи. – 2000. – № 2–3. – С. 113–119.
046. Дубровин В. И., Субботин С. А. Онлайновые методы управления качеством: гибридная диагностика на основе нейронных сетей Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2001. – № 1. – С. 158 –163.
047. Дубровин В. И., Субботин С. А. Интегрированные многоклассификаторные нейросетевые системы диагностики Електротехнiка та електроенергетика. – 2001. – № 1. – C. 38–43.
056. Богуслаев А. В., Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Модель коэффициента упрочнения деталей ГТД Технологические системы. – 2001. – № 3. – С.42–45.
057. Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Методика оценки коэффициента упрочнения деталей газотурбинных авиадвигателей Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2001. – № 3. – С. 42–45.
065. Богуслаев А. В., Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Моделирование коэффициента ультразвукового упрочнения деталей авиадвигателей Новi матерiали i технологiї в металургiї та машинобудуваннi. – 2001. – №2. – С. 87–90.
067. Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Построение нейросетевой модели коэффициента упрочнения при обкатке деталей энергетических установок Електротехнiка та електроенергетика. – 2001. – № 2. – С. 38–42.
068. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм классификации с оценкой значимости признаков Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2001. – № 2. – С. 145–150.
098. Дубровин В. И., Субботин С. А. Генерация наборов данных для тестирования систем диагностики и распознавания Електротехнiка та електроенергетика. – 2002. – № 1. – С. 27–31.
099. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевые методы оценки значимости и отбора признаков Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2002. – № 1. – С. 52–56.
100. Богуслаев А. В., Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Оценка эффективности алмазного выглаживания деталей ГТД, работающих в условиях повышенных температур Новi матерiали i технологiї в металургiї та машинобудуваннi. – 2002. – №1. – С. 56–59.
101. Дубровин В. И., Корецкий Н. Х., Субботин С. А. Модифицированный метод потенциальных функций Складнi системи i процеси. – 2002. – № 1. – С. 12–19.
102. Адаменко В. А., Дубровин В. И., Субботин С. А. Автоматизированная система вибродиагностики на основе нейронных сетей Штучний інтелект. – 2002. – № 2. – С. 382–386.
114. Дубровин В. И., Субботин С. А. Методика синтеза и обучения многослойной нейронной сети классификации образов Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2002. – № 2. – С. 80–87.
118. Богуслаев А. В., Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Диагностика лопаток авиадвигателей на основе многослойной логически прозрачной нейронной сети Вісник двигунобудування. – 2001. – № 1. – С. 85–90.
119. Дубровин В. И., Субботин С. А. Неитеративные алгоритмы обучения персептронов диагностике и распознаванию образов Електротехнiка та електроенергетика. – 2002. – № 2. – С. 25–29.
128. Субботiн С. О. Алгоритми кластер-регресiйної апроксимацiї та їх нейромережевi iнтерпретацiї Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2003. – № 1. – С. 114–121.
133. Cубботин С. А. Методика и критерии сравнения моделей и алгоритмов синтеза искусственных нейронных сетей Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2003. – № 2. – С. 109–114.
136. Дубровин В. И., Субботин С. А., Богуслаев А. В. Интеллектуальные средства управления качеством: автоматизированная система "Диагностика" Вісник двигунобудування. – 2003. – №1. – С.156–161.
137. Богуслаев А. В., Дубровин В. И., Субботин С. А. Методы неитеративного синтеза многослойных нейронных сетей в задачах диагностики авиадвигателей Вісник двигунобудування. – 2004. – №1. – С. 86–93.
138. Кирсанова Е. В., Субботин С. А. Обобщенный метод кластер-регрессионной аппроксимации в задаче моделирования показателя здоровья детей Радiоелектронiка. Iнформатика. Управлiння. – 2004. – № 1. – С. 62–67.
141. Дубровин В. И., Субботин С. А. Критерии сравнения нейросетевых моделей сложных объектов и процессов Складнi системи i процеси. – 2003. – № 1. – С. 3–9.
142. Субботiн С. О., Богуслаєв О. В. Методи та алгоритми синтезу нейромережевих дiагностичних i прогнозуючих моделей Вісник двигунобудування. – 2005. – № 1. – С.145 – 149.
151. Субботин С. А., Богуслаев А. В. Автоматизация корпоративного управления авиамоторостроительным предприятием Вісник двигунобудування. – 2005. – № 3. – С. 7–13.
152. Олейник Ал. А., Олейник Ан. А., Субботин С. А., Яценко В. К. Синтез моделей коэффициента упрочнения деталей авиадвигателей после алмазного выглаживания на основе оптимизационного подхода Вісник двигунобудування. – 2005. – № 3. – С. 25–30.
163. Богуслаев А. В., Олейник А. А., Пухальская Г. В., Субботин С. А., Яценко В. К. Отбор геометрических параметров и синтез модели частотной характеристики лопаток компрессора на основе эволюционного поиска Вісник двигунобудування. – 2006. – № 1. – С. 14–17.
165. Дубровин В. И., Субботин С. А. Диагностика изделий по уровню потенциальной надежности Математичне моделювання. – 2000. – № 2. – С.118–124.
166. Субботин С. А. Синтез вейвлет-нейро-нечетких моделей для диагностики деталей авиадвигателей Вісник двигунобудування. – 2006. – № 2. – С. 163–168.
167. Пожуева И. С., Субботин С. А., Олейник А. А. Эволюционная оптимизация многомерных функций Новi матерiали i технологiї в металургiї та машинобудуваннi. – 2006. – № 1. – С. 70–72.
169. Дубровін В. І., Субботін С. О. Аналіз градієнтних алгоритмів навчання багатошарових нейронних мереж Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 5. – С. 50 – 54.
170. Субботин С. А., Олейник А. А., Яценко В. К. Отбор информативных признаков на основе модифицированного метода муравьиных колоний Радіоелектроніка та інформатика. – 2006. – № 1. – С. 65 – 69.
172. Субботин С. А. Неитеративный синтез и редукция нейро-нечетких моделей Штучний інтелект. – 2006. – № 3. – С. 323–330.
173. Субботин С. А., Олейник А. А. Выбор набора информативных признаков для синтеза моделей объектов управления на основе эволюционного поиска с группировкой признаков Штучний інтелект. – 2006. – № 4. – С. 488–494.
174. Субботин С. А. Синтез диагностических моделей авиадвигателей на основе иерархических нейро-нечетких сетей Вісник двигунобудування. – 2007. – № 1. – С. 15 – 19.
209. Олейник Ан. А., Павленко Д. В., Субботин С. А. Определение влияния режимов высокоскоростного фрезерования на параметры нежестких деталей на основе эволюционного подхода Вісник двигунобудування. – 2008. – № 1. – С. 84–90.
211. Субботин С. А. Методы синтеза нейросетевых и нейро-нечетких распознающих моделей с линеаризацией и факторной группировкой признаков Штучний інтелект. – 2008. – № 1. – С. 165 –173.
212. Субботин С. А., Олейник А. А. Сравнительный анализ методов эволюционного поиска Штучний інтелект. – 2008. – № 2. – С. 44 –49.
213. Субботин С. А., Олейник А. А. Эволюционный синтез моделей сложных объектов и процессов Радіоелектроніка та інформатика. – 2007. – № 2. – С. 99 –104.
214. Субботин С. А., Бойченко К. Ю. Метод автоматического позиционирования камеры системы оптического слежения за объектами Складні системи і процеси .– 2008. – № 1. – С. 21-26.
215. Субботин С. А., Олейник Ан. А. Снижение размерности признакового пространства в задачах синтеза нейросетевых моделей сложных объектов и процессов на основе многокритериальной эволюционной оптимизации Складні системи і процеси . – 2008. – № 1. – С. 55-62.
216. Субботін С. О., Олейник А. О. Структурний синтез нейромоделей на основі полімодального еволюційного пошуку Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2008. – № 1. – С. 111–117.
222. Субботин С. А. Метод нейро-нечеткой классификации по обобщенной оси Штучний інтелект. – 2008. – № 3. – С. 591-599.
223. Субботин С. А., Олейник А. А. Выделение набора информативных признаков на основе эволюционного поиска с кластеризацией Штучний інтелект. – 2008. – № 4. – С. 704-711.
229. Олейник А. А., Субботин С. А. Синтез моделей сложных объектов и систем на основе метода пчелиной колонии Біоніка інтелекту. – 2008. – № 1. – С. 161-70.
230. Субботин С. А., Олейник А. А. Оптимизация нейросетевых моделей на основе многокритериального метода эволюционного поиска Вісник НТУ “ХПІ”. Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2008. – № 24. – С. 165–173.
233. Олейник А. А., Субботин С. А. Эволюционный метод структурно-параметрического синтеза нейронных сетей Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2008. – Вип. 12 (32). – С. 96-103.
240. Олейник А. А., Субботин С. А. Параметрический синтез нейросетевых диагностических моделей на основе эволюционной оптимизации Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков, 2007. – Вып. 141. – С. 73-81.
241. Субботин С. А., Олейник А. А. Методы управления параметрами эволюционного поиска Радіоелектроніка та інформатика. – 2007. – № 4. – С. 88-92.
244. Олейник Ал. А. Олейник, С. А Субботин Интеллектуальный метод мультиагентного поиска в многомерном пространстве с использованием прямой связи между агентами Складні системи і процеси. – 2008. – № 2. – С. 102-108.
245. Субботин С. А., Олейник Ал. А. Мультиагентная оптимизация на основе метода пчелиной колонии Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 2. – С. 15-25.
251. Олейник А. А., Субботин С. А. Метод оптимизации на основе моделирования перемещения бактерий с применением эволюционных операторов Біоніка інтелекту. – 2008. – № 2. – С. 137-144.
254. Олейник А. А., Субботин С. А. Метод оптимизации на основе моделирования перемещения бактерий для решения задачи отбора информативных признаков при построении распознающих моделей Штучний інтелект. – 2009. – № 1. – С. 278-285.
255. Субботин С. А., Бойченко К. Ю. Оценка моделей представления данных в системах обнаружения и распознавания объектов Штучний інтелект. – 2009. – № 2. – С. 136-142.
256. Олейник А. А., Субботин С. А. Упрощение структуры нейросетей на основе островной модели эволюционного поиска Біоніка інтелекту. – 2009. – № 1. – С. 107-112.
257. Олейник Ал. А., Субботин С. А Мультиагентный метод параметрического синтеза нейро-фаззи сетей с прямой связью между агентами Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наук. парць. Тематичний вип.: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2009. – № 13. – С. 115-127.
259. Олейник А. А., Субботин С. А. Мультиагентная кластеризация с прямой связью между агентами Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2008. – Вип. 13 (33). – C. 118-128.
260. Субботин С. А. Метод обучения нейро-нечеткой сети распознаванию образов на основе прямоугольного разбиения пространства признаков Складні системи та процеси. – 2009. – № 1. – С. 88-93.
265. Субботин С. А. Неитеративный синтез нейро-нечетких диагностических экспертных систем Штучний інтелект. – 2009. – № 4. – С. 380–386.
266. Олейник А. А., Субботин С. А. Мультиагетный метод с непрямой связью между агентами для выделения информативных признаков Штучний інтелект. – 2009. – № 4. – С. 75–82.
267. Cубботин С. А. Анализ свойств и критерии сравнения нейросетевых моделей для решения задач диагностики и распознавания образов Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2009. – Т. 11. – № 3. – C. 42–52.
274. Олійник О. О., Субботін С. О. Оптимізація на основі колективного інтелекту рою часток із керуванням зміною їхньої швидкості Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2009. – № 2. – С. 96-101.
278 Субботин С.А. Структурно-параметрическая идентификация нейро-нечетких моделей для диагностики Біоніка інтелекту. – 2009. – № 2. – С. 118–122.
279 Олейник А. А., Субботин С. А. Гибридный мультиагентный подход для построения нейро-фаззи моделей в задачах диагностики Біоніка інтелекту. – 2009. – № 2. – С. 85–92.
282 Олейник А.А., Субботин С.А. Редукция баз нечётких правил на основе мультиагентного подхода Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2009. – № 43. – С. 126–137.
283 Субботин С. А. Комплекс характеристик и критериев сравнения обучающих выборок для решения задач диагностики и распознавания образов Математичні машини і системи. – 2010. – № 1. – С. 25–39.
295 Субботин С.А. Модели критериев сравнения нейронных и нейро-нечетких сетей в задачах диагностики и классификации образов Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка". – Донецьк: ДНТУ, 2010. – Вип.12 (165). – С.148-151.
299 Субботин С.А. Метод синтеза нейро-нечетких моделей количественных зависимостей для решения задач диагностики и прогнозирования Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2010. – № 1. – С. 121-127.
304 Субботин С.А. Модели показателей для анализа и сравнения свойств нейронных и нейро-нечетких сетей при решении задач диагностики и прогнозирования Радиоэлектроника и информатика. – 2009. – № 3. – С. 51–56.
305 Субботин С.А. Анализ преобразований для проецирования данных на обобщенную ось в задачах распознавания образов Штучний інтелект. – 2010. – № 1. – С. 114–121.
306 Субботин С.А. Методы синтеза и модели нейро-нечетких сетей для решения задач диагностики и классификации по признакам Штучний інтелект. – 2010. – № 2. – С. 153–157.
311 Субботин С.А. Критерии индивидуальной информативности и методы отбора экземпляров для построения диагностических и распознающих моделей Біоніка інтелекту. – 2010. – № 1. – С. 38–42.
316 Зайцев С.А., Субботин С.А. Кластерный анализ с использованием гибридной модели на основе искусственной иммунной сети Біоніка інтелекту. – 2010. – № 3. – С. 70-75.
318 Зайцев С. А., Субботин С. А. Методы и модели автоматической классификации объектов по признакам на основе иммунокомпьютинга Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2010. – № 2. – С. 117–124.
319 Субботин С.А. Идентификация нейро-нечетких моделей для решения задач технической диагностики Штучний інтелект. – 2011. – № 1. – С. 230–233.
326 Зайцев С.А., Субботин С.А. Построение диагностических моделей для бинарных данных на основе отрицательного отбора Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2011. – Т. 13, № 1. – C. 67–77.
327 Субботин С. А. Методы формирования выборок для построения диагностических моделей по прецедентам Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : зб. наук. праць. Тематичний випуск "Інформатика i моделювання". – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 17. – C. 149–156.
328 Гофман Є. О., Олійник А. О., Субботін С. О.  Агентний метод синтезу дерев рішень Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : зб. наук. праць. Тематичний випуск "Інформатика i моделювання". – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 17. – C. 16–25..
330 Субботин С.А. Интеллектуальная информационная технология структурно-параметрического синтеза диагностических моделей в нейро-нечётком базисе на основе гибридного стохастического поиска Радіоелектроніка та інформатика. – 2011. – № 1. – С. 83–86.
334 Гофман Е. А., А. А. Олейник, С. А. Субботин Мультиагентный метод построения деревьев решений Біоніка інтелекту. – 2011. – № 1. – С. 35–40.

335 Субботин С.А. Экспериментальное исследование и анализ взаимосвязей информационных показателей качества диагностических нейромоделей Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2011. – 104–110.

339 Качаева Л.Н., Субботин С.А. Дефиниция значимых клинических параметров для моделирования суммарного показателя качества жизни больных хроническими обструктивными заболеваниями легких Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : зб. наук. ст. – Вип. XIV . – Запоріжжя : ЗДМУ, 2005. – С .33-38.
340 Гофман Є.О., Олійник А.О., Субботін С.О. Синтез дерев рішень на основі вибірок даних з пропущеними значеннями Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика i моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ", 2011. – № 36. – С. 35–45.
341 Гофман Е. А., Олейник А. А., Субботин С. А. Эволюционный метод синтеза деревьев решений Штучний інтелект. – 2011. – № 2. – С. 6–14
031. Дубровин В. И., Колесник Н. В., Субботин С. А. Нейросетевая модель зависимости спортивного потенциала от данных биохимического контроля тренировочных нагрузок Вестник новых медицинских технологий. – 2000. – № 3–4. – С. 39.
066. Кривенко В. И., Евченко Л. Н, Субботин С. А. Нейросетевое моделирование суммарного показателя качества жизни больных хроническим обструктивным бронхитом в ассоциации с клиническими особенностями течения заболевания Вестник новых медицинских технологий. – 2001. – Т. VIII. – № 4. – С. 7–10.
070. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейронная сеть LVQ в задачах технической диагностики Вычислительная техника и новые информационные технологии: Межвуз. науч. сб. – Уфа: УГАТУ, 2001. – Вып. 4. – С. 49–57.
074. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм ускорения процесса обучения нейронных сетей Научно-технический калейдоскоп. Серия "Приборостроение, радиотехника и информационные технологии" / Под. ред. Л.И. Волгина. – Ульяновск: Научно-производственный журнал. – 2001. – № 2. – С. 49–55.
263. Subbotin S. A., Oleinik Al. A. Multiagent optimization based on the bee-colony method Cybernetics and Systems Analysis. – 2009. – Vol. 4. – № 2. – P. 177-186.
001. Субботин С. А. Компьютерная стеганография, или как спрятать на самом видном месте Компьютеры+программы. – 1999. – № 1. – С. 54–55.
006. Субботiн С. О. Нейроннi мережi керують якicтю Пульсар. – 1999. – № 12. – С. 8–10.
315 Субботин С.А. Методика и программные средства построения диагностических моделей в нейро-нечетком базисе Складні системи та процеси. – 2010. – № 1. – С. 42 ? 51.
016. Дубровин В. И., Субботин С. А. Программный комплекс нейросетевой диагностики Программные продукты и системы. – 2000. – № 3. – С. 21–23.
040. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая подсистема диагностического программного комплекса Нейрокомпьютеры: разработка и применение. – 2001. – №2. – С. 55–62.
044. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая модель зависимости акустических характеристик магнитных головок от параметров сендастового сердечника Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. – Вып. 4. – Серия 1: Информатика. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2001. – С. 25–28.
048. Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Нейросетевая методика расчета коэффициента упрочнения деталей авиадвигателей Техника машиностроения. – 2001. – № 4. – С. 46–52.
069. Дубровин В. И., Субботин С. А. Диагностика состояния технических процессов и объектов на основе нейросетевого квантования обучающих векторов Проектирование и технология электронных средств. – 2001. – № 4. – С. 20–27.
081. Dubrovin V., Subbotin S., Morshchavka S., Piza D. The plant recognition on remote sensing results by the feed–forward neural networks Smart Engineering System Design. – 2001. – № 3. – P. 251–256.
090. Дубровин В. И., Субботин С. А. Методы повышения эффективности процедур нейросетевой диагностики Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2002. – № 3. – С. 3–9.
092. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритмы редукции набора признаков для диагностики и прогнозирования Проектирование и технология электронных средств. – 2002. – № 2. – С. 19–23.
094. Дубровин В. И., Субботин С. А. Оценка значимости признаков на основе многослойных нейронных сетей в задачах диагностики и распознавания Информатика и системы управления. – 2002. – № 1. – С. 66–72.
112. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм кластер-регрессионной аппроксимации и его нейросетевая интерпретация Информатика и системы управления. – 2002. – № 2. – С. 63–69.
131. Дубровин В. И., Субботин С. А. Библиотека диагностических функций DIAGLAB для пакета MATLAB Проектирование и технология электронных средств. – 2003. – № 3. – С. 40–46.
171. Субботин С. А. Cинтез распознающих нейро-нечетких моделей с учетом информативности признаков Нейрокомпьютеры: разработка, применение. –2006. – № 10. – С. 50–56.
176. Субботин С. А. Методы синтеза нейро-нечетких классификаторов для случая нескольких классов Информационные технологии. – 2006. – № 11. – С. 31–36.
183. Субботин С. А. Синтез нейро-нечетких сетей с группировкой признаков Программные продукты и системы. – 2006. – № 4. – С. 3–7.
190. Субботин С. А. Олейник А. А. Методы эволюционного отбора комбинаций признаков с использованием априорной информации об их индивидуальной значимости Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2007. – № 7. – С. 8-13.
199. Субботин С. А. Метод синтеза нейро-нечетких аппроксиматоров Автоматизация и современные технологии. – 2007. – № 11. – С. 14–18.
210. Субботин С. А. Метод синтеза классифицирующих нейронечетких сетей с учетом значимости термов признаков Информационные технологии. – 2008. – № 7. – С. 31–33.
237. Субботин С. А. Идентификация нечетких, нейро-нечетких и нейросетевых моделей по прецедентам для решения задач распознавания образов Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2008. – № 9. – С. 10 -17.
252. Субботин С. А. Построение диагностических нейро-нечетких моделей на основе фрактального разбиения пространства признаков Информатика и системы управления. – 2009. – № 3. – С. 94-100 .
253. Субботин С. А. Нейро-нечеткая кластер-регрессионная аппроксимация по обобщенной оси Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2009. – № 8. – С. 52-62.
294 Subbotin S. A. The Training Set Quality Measures for Neural Network Learning Optical Memory and Neural Networks (Information Optics). – 2010. – Vol. 19. – № 2. – P. 126–139.
297 Субботин С.А., Бойченко К.Ю. Автоматическая система обнаружения и распознавания автотранспортных средств на изображении Программные продукты и системы. – 2010. – № 1. – С. 114-116.
003. Дубровин В. И., Субботин С. А. Построение систем диагностики на основе карт самоорганизации Кохонена Нейрокомпьютеры и их применение : Cборник докладов 6-ой Всероссийской конференции, Москва 16–18 февраля 2000. – М.: Издательское предприятие журнала "Радиотехника", 2000. – С. 464–467.
004. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевое моделирование и оценка параметров нелинейных регрессий Нейрокомпьютеры и их применение : Cборник докладов 6-ой Всероссийской конференции, Москва 16–18 февраля 2000. – М.: Издательское предприятие журнала "Радиотехника", 2000. – С. 118–120.
007. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая модель биогазовой установки Материалы первой краевой конференции по математическому образованию на Алтае. – Барнаул, БГПУ, 2000. – C. 36–37.
008. Дубровин В. И., Субботин С. А. Моделирование лентопротяжного механизма на основе многослойной нейронной сети Математическое образование на Алтае: Материалы первой краевой конференции по математическому образованию на Алтае. – Барнаул, БГПУ, 2000. – C. 35–36.
012. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая диагностика лопаток энергетических установок Датчики и преобразователи информации систем измерения, контроля и управления: Сборник материалов XII научно-технической конференции с участием зарубежных специалистов / Под ред. проф. В.Н. Азарова. – М.: МГИЭМ, 2000. – С. 240–242.
013. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая диагностика газотурбинных лопаток Оптические, радиоволновые и тепловые методы и средства контроля качества материалов, промышленных изделий и окружающей среды : Тезисы докладов VIII международной научно-технической конференции. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – С. 121–124.
014. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая стеганографическая защита изображений Оптические, радиоволновые и тепловые методы и средства контроля качества материалов, промышленных изделий и окружающей среды : Тезисы докладов VIII международной научно-технической конференции. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – С. 124–128.
015. Дубровин В. И., Субботин С. А. Диагностика на основе эвристических алгоритмов в условиях ограниченного объема обучающей выборки Soft computing and measurement: Proceedings of International conference SCM–2000, 27–30 June 2000. – Saint-Petersburg: Saint-Petersburg State Electrotechnical University (LETI), 2000. – CD–ROM.
024. Дубровин В. И., Колесник Н. В., Субботин С. А. Нейросетевое прогнозирование состояния функционально-метаболических систем у спортсменов высшей квалификации Моделирование неравновесных систем–2000: Материалы III Всероссийского семинара / Под ред. А.Н. Горбаня. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – С. 82–83.
025. Дубровин В. И., Субботин С. А. Прогнозирование отказов деталй ГТД в процессе эксплуатации Моделирование неравновесных систем–2000: Материалы III Всероссийского семинара / Под ред. А.Н. Горбаня. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – С. 84.
027. Dubrovin V., Morshchavka S., Piza D., Subbotin S. Plant recognition by genetic algorithm based back-propagation Remote Sensing 2000: from spectroscopy to remotely sensed spectra: Proceedings of Bouyocos Conference, October 22–25, 2000. – Corpus Christi: Soil Science Society of America, 2000. – P. 47– 54.
028. Дубровин В. И., Морщавка С. В., Пиза Д. М., Субботин С. А. Нейросетевая классификация растений по коэффициентам спектральной яркости Нейроинформатика и ее приложения : Материалы VIII Всероссийского семинара 6–8 октября 2000 года, Красноярск / Под общей ред. А.Н. Горбаня; Отв. за вып. Г.М. Цыбульский. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – С. 61–62.
029. Дубровин В. И., Субботин С. А. Подсистема нейросетевой диагностики Нейроинформатика и ее приложения : Материалы VIII Всероссийского семинара 6–8 октября 2000 года, Красноярск / Под общей ред. А.Н. Горбаня; Отв. за вып. Г.М. Цыбульский. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – С. 63–64.
030. Дубровин В. И., Морщавка С. В., Пиза Д. М., Субботин С. А. Нейросетевая идентификация объектов по спектрам Идентификация систем и задачи управления :Труды международной конференции SICPRO' 2000. – М.: ИПУ РАН, 2000. – С. 1190–1204. – CD–ROM.
033. Дубровин В. И., Морщавка С. В., Субботин С. А., Пиза Д. М. Нейросетевая идентификация растений Современные проблемы радиоэлектроники : Сборник научных трудов / Под ред. А.В. Сарафанова. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – С. 198.
034. Дубровин В. И., Субботин С. А. Моделирование лентопротяжного механизма на основе многослойной нейронной сети прямого распространения Современные проблемы радиоэлектроники : Сборник научных трудов / Под ред. А.В. Сарафанова. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – С. 257–258.
035. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая диагностика в управлении качеством Управление в технических системах – XXI век: Сборник научных трудов III Международной научно-технической конференции. – Ковров: КГТА, 2000. – С. 136–138.
036. Dubrovin V. I., Subbotin S. A., Morshchavka S. V., Piza D. M. The plant recognition on remote sensing results by the feed–forward neural networks Smart Engeneering Systems Design: Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Programming, Data Mining, and Complex Systems, ANNIE 2000: the 10–th Anniversary edition / ed. C. H. Dagli et al. – Missouri–Rolla: ASME Press, 2000. – Vol.10. – P. 697–702.
039. Дубровин В. И., Субботин С. А. Защита коммерческой информации на основе нейросетевой стеганографии Теория и техника передачи, приема и обработки информации : Сборник научных трудов по материалам 6-й Международной конференции. – Харьков: ХТУРЭ, 2000. – С. 52–54.
041. Адаменко В. А., Басов Ю. Ф., Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая обработка сигналов в задачах диагностики газотурбинных авиадвигателей Цифровая обработка сигналов и ее применение: 3–я Международная конференция и выставка. – М.: РНТОРЭС им. А.С. Попова, 2000. – Т.3. – С. 40–45.
042. Дубровин В. И., Морщавка С. В., Пиза Д. М., Субботин С. А. Применение радиально-базисных нейронных сетей для обработки данных дистанционного зондирования растений Цифровая обработка сигналов и ее применение: 3–я Международная конференция и выставка. – М.: РНТОРЭС им. А.С. Попова, 2000. – Т.3. – С.48–53.
049. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевое моделирование лентопротяжного механизма Нейрокомпьютеры и их применение : Труды VII Всероссийской конференции НКП–2001 с международным участием, Москва, 14–16 февраля, 2001 г. – М.: ИПУ РАН. – С. 153–156.
050. Дубровин В. И., Субботин С. А. Индивидуальное прогнозирование надежности изделий электронной техники на основе нейронных сетей Нейрокомпьютеры и их применение : Труды VII Всероссийской конференции НКП–2001 с международным участием, Москва, 14–16 февраля, 2001 г. – М.: ИПУ РАН. – С. 228–231.
051. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм настройки весов трехслойного перцептрона Нейрокомпьютеры и их применение : Труды VII Всероссийской конференции НКП–2001 с международным участием, Москва, 14–16 февраля, 2001 г. – М.: ИПУ РАН. – С. 552–555.
052. Dubrovin V. I., Subbotin S. A., Morshchavka S. V., Piza D. M., Adamenko V. A. Object recognition by hybrid neural network classifier Знание – Диалог – Решение : Труды Международной научно-практической конференции KDS–2001. – СПб.: С-ЗГЗТУ – "Лань", 2001. – Т. 2. – С. 194–200.
053. Дубровин В. И., Субботин С. А., Адаменко В. А., Басов Ю. Ф. Построение гибридных систем диагностики деталей энергетических установок на основе нейронных сетей Modelling and Analysis of Safety, Risk and Quality in Computer Systems: Proceedings of the International Scientific School MA SRQ – 2001. – СПб.: ООО НПО "Омега", 2001. – С. 236–239.
058. Дубровин В. И., Субботин С. А. Моделирование акустических характеристик магнитных головок Научная сессия МИФИ–2001. Труды III Всероссийской научно-технической конференции "Нейроинформатика–2001". – М.: МИФИ, 2001. – Ч.2. – С.89–96.
059. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая интерпретация алгоритма многомерной классификации Научная сессия МИФИ–2001. Труды III Всероссийской научно-технической конференции "Нейроинформатика–2001". – М.: МИФИ, 2001. – Ч.1 С.38–46.
060. Дубровин В. И., Субботин С. А., Адаменко В. А., Басов Ю. Ф. Диагностика авиадвигателей на основе нейросетевого гибридного классификатора Параллельные вычисления и задачи управления : Труды Международной конференции PACO'2001. – М.: ИПУ РАН, 2001. – Т.5. – С. 53–73. – CD–ROM. – ISBN 5–201–09559–3.
061. Кривенко В. И., Евченко Л. Н., Субботин С. А. Нейросетевое моделирование показателя качества жизни для диспансерного учета пациентов Моделирование неравновесных систем – 2001: Материалы IV Всероссийского семинара – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2001. – С. 79–80.
062. Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Прогнозирование запаса прочности деталей авиадвигателей Моделирование неравновесных систем – 2001: Материалы IV Всероссийского семинара – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2001. – С. 44–45.
063. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм ускоренного обучения нейросетей Нейроинформатика и ее приложения : Материалы IX Всероссийского семинара, 5–7 октября 2001 г. / Под ред. А.Н.Горбаня. Отв. за выпуск Г.М.Цибульский. – Красноярск: КГТУ, 2001. – С. 63–64.
064. Субботин С. А. Алгоритм планирования он-лайнового эксперимента в нейросетевой диагностике Нейроинформатика и ее приложения / Материалы IX Всероссийского семинара, 5–7 октября 2001 г. / Под ред. А.Н.Горбаня. Отв. за выпуск Г.М.Цибульский. – Красноярск: КГТУ, 2001. – С.180–181.
072. Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая оценка информативности и отбор признаков Реляторные, непрерывнологические и нейронные сети и модели : Труды международной конференции "Континуальные логико-алгебраические исчисления и нейроматематика в науке, технике и экономике". – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – Т. 2. – С. 91–93.
073. Дубровин В. И., Субботин С. А. Комбинированный метод классификации Реляторные, непрерывнологические и нейронные сети и модели : Труды международной конференции "Континуальные логико-алгебраические исчисления и нейроматематика в науке, технике и экономике". – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – Т. 2. – С. 94–96.
082. Дубровин В. И., Колесник Н. В., Субботин С. А. Прогнозирование состояния спортивной формы на основе нейросетевой классификации данных биохимического контроля тренировочных нагрузок Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии: Труды 4-й межд. науч.-тех. конф. в 2-х частях. – Владимир: Изд-во Института оценки природных ресурсов, 2000. – Ч. 2. – С. 35–40.
083. Субботин С. А. Омнифонтовая система признаков для распознавания символов Нейронные сети и модели в прикладных задачах науки и техники : Труды международной конференции КЛИН–2002. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – Т. 3. – С. 99–100.
084. Дубровин В. И., Субботин С. А. Оценка значимости признаков с фиксацией значений Нейронные сети и модели в прикладных задачах науки и техники : Труды международной конференции КЛИН–2002. – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – Т. 3. – С. 101–102.
085. Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Нейросетевые технологии в задачах моделировния коэффициента упрочнения деталей авиадвигателей Нейрокомпьютеры и их применение : Труды VIII Всероссийской конференции НКП–2002 с международным участием. Москва, 21–22 марта 2002 г. / Под редакцией проф. А.И. Галушкина. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2002. – С. 572–591. – CD–ROM. – ISBN 5–201–14935–9.
086. Дубровин В. И., Субботин С. А., Кривенко В. И., Евченко Л. Н. Сокращение объема данных в задачах распознавания и дигностики Нейрокомпьютеры и их применение : Труды VIII Всероссийской конференции НКП–2002 с международным участием. Москва, 21–22 марта 2002 г. / Под редакцией проф. А.И. Галушкина. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2002. – С. 954–963. – CD–ROM. – ISBN 5–201–14935–9.
087. Дубровин В. И., Субботин С. А. Неитеративный алгоритм обучения двухслойного персептрона Нейрокомпьютеры и их применение : Труды VIII Всероссийской конференции НКП–2002 с международным участием. Москва, 21–22 марта 2002 г. / Под редакцией проф. А.И. Галушкина. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2002. – С. 964–971. – CD–ROM. – ISBN 5–201–14935–9.
088. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм ускоренного обучения персептронов Научная сессия МИФИ–2002. . IV Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика – 2002" : Сборник научных трудов. – Ч. 2. – С. 106–112.
089. Субботин С. А. Нейрокибернетика в СССР–СНГ: аналитический обзор изобретений и патентов Научная сессия МИФИ–2002. IV Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика – 2002" : Сборник научных трудов. – М.: МИФИ, 2002. – Ч. 1. – С. 48–54.
091. Dubrovin V. I., Subbotin S. A., Yatzenko V. K. Neural network model of hardening coefficient of airengine details Smart Engeineering System Design: Neural Networks, Fuzzy Logic, Evolutionary Programming, Data Mining, and Complex Systems / ed.: C.H. Dagli, et al. – New York: ASME press, 2001. – Vol. 11. – P. 939–944.
105. Dubrovin V., Subbotin S., Morshchavka S., Piza D. Neural network method in plant spectral recognition From laboratory spectroscopy to remotely sensed spectra of terrestrial ecosystems / Ed. R.S. Muttiah. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. – P. 147–160.
106. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритмы топологической генерации данных для тестирования распознающих систем Нейроинформатика и ее приложения : Материалы X Всероссийского семинара / Под. ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. – С. 48–49.
107. Субботин С. А. Шрифтонезависимая система признаков для распознавания текста Нейроинформатика и ее приложения : Материалы X Всероссийского семинара / Под. ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. – С.129–130.
108. Дубровин В. И., Субботин С. А. Оценка значимости признаков в задачах диагностики Моделирование неравновесных систем – 2002: Материалы V Всероссийского семинара. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. – С. 54–55.
109. Евченко Л. Н., Кривенко В. И., Субботин С. А. Анализ эффективности методов лечения на основе эвристического и нейросетевого подходов Моделирование неравновесных систем – 2002: Материалы V Всероссийского семинара. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. – С. 60–61.
110. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм синтеза и настройки весов многослойной нейронной сети Научная сессия МИФИ–2003. Сборник трудов научно-технической конференции "Нейроинформатика–2003", 29–31 января 2003 г., Москва. – М.: МИФИ, 2003, Ч.1. – С. 68–76.
111. Дубровин В. И., Колесник Н. В., Субботин С. А. Нейросетевая дифференциальная диагностика острых пиелонефритов Научная сессия МИФИ–2003. Сборник трудов научно-технической конференции "Нейроинформатика–2003", 29–31 января 2003 г., Москва. – М.: МИФИ, 2003, Ч.2. – С.86–93.
129. Дубровин В. И., Субботин С. А. Библиотека дагностических функций DiagLab Моделирование неравновесных систем: Материалы VI Всероссийского семинара, 24–26 октября 2003 г. / Под ред. В.И. Быкова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – С. 61–63.
130. Субботин С. А. О сравнении нейросетевых моделей Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XI Всероссийского семинара, 3–5 октября 2003 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2003. – С. 152–153.
139. Субботин С. А., Кирсанова Е. В. Синтез многослойной нейросети на основе кластер-регрессионной аппроксимации в задаче моделирования показателя здоровья детей Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XII Всероссийского семинара, 1–3 октября 2004 г. / Под ред. А.Н.Горбаня, Е.М.Миркеса. Отв. за выпуск Г.М.Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2004. – С. 136–137.
140. Субботин С. А., Афонин Ю. А., Колесник Н. В. Нейросетевое моделирование в выяснении патогенеза перманентного прогрессирующего воспалительного процесса при хроническом обструктивном бронхите Моделирование неравновесных систем: Материалы VII Всероссийского семинара, 8–10 октября 2004 г. / Под ред. В.И. Быкова. Отв. за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2004. – С. 158–159.
144. Дубровин В. И., Субботин С. А. Неитеративные алгоритмы синтеза четырех- и пятислойных персептронов Научная сессия МИФИ–2004. Сборник трудов научно-технической конференции "Нейроинформатика–2004". – М.: МИФИ, 2004. – Ч.2 . – С.53–60.
145. Дубровин В. И., Субботин С. А. Критерии сравнения моделей многослойных персептронов Научная сессия МИФИ–2004. Сборник трудов научно-технической конференции "Нейроинформатика–2004". – М.: МИФИ, 2004. – Ч.2 . – С.61–67.
148. Субботин С. А., Клименко В. А. Модуль поддержки принятия решений библиотеки "Diaglab" Моделирование неравновесных систем : Материалы VIII Всероссийского семинара, 14–16 октября 2005 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв. за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2005. – C. 184–185.
149. Субботин С. А. Эволюционный синтез нейромоделей c учетом априорной информации о значимости признаков Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XIII Всероссийского семинара, 7–9 октября 2005 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2005. – C. 108–109.
150. Субботин С. А., Олейник А. А. Многомерная оптимизация на основе имитации отжига Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XIII Всероссийского семинара, 7–9 октября 2005 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2005. – C. 110–111.
159. Dubrovin V. I., Subbotin S. A., Vnukov Y. N. The Algorithm of Synthesis of Logically Transparent Multilayer Neural Networks Artificial neural networks in engineering conference; Smart engineering system design neural networks, fuzzy logic, evolutionary programming, complex systems, and artificial life / ed.: C.H. Dagli, et al. – New York: ASME press, 2003. – Vol. 13. – P. 21–26.
177. Субботин С. А., Яценко В. К., Олейник Ан. А., Олейник Ал. А. Эволюционный синтез нейромоделей коэффициента упрочнения лопаток авиадвигателей Научная сессия МИФИ–2006. VIII Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика–2006" : Сб. науч. тр. – М.: МИФИ, 2006. – Ч. 3. – С. 141–149.
178. Субботин С. А. Подсистема моделирования семантических сетей Моделирование неравновесных систем–2006 : Материалы IX Всероссийского семинара, 13–15 октября 2006 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв.за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2006. – С. 172–174.
179. Субботин С. А., Олейник Ал. А. Сравнение модификаций метода муравьиных колоний при отборе информативных признаков Моделирование неравновесных систем–2006 : Материалы IX Всероссийского семинара, 13–15 октября 2006 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв.за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2006. – С. 175–177.
180. Субботин С. А., Олейник Ан. А. Модификация оператора жадного кроссовера для эволюционного отбора информативных признаков Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XIV Всероссийского семинара, 6–8 октября 2006 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. За выпуск Г.М. Садовская. –Красноярск: ИВМ СО РАН, 2006. – С. 114–116.
181. Субботин С. А. Метод формирования баз знаний для нейро-нечетких моделей Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XIV Всероссийского семинара, 6–8 октября 2006 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. За выпуск Г.М. Садовская. –Красноярск: ИВМ СО РАН, 2006. – С. 116–118.
184. Субботин С. А., Олейник Ан. А. Критерии сравнения эволюционных методов синтеза нейромоделей Научная сессия МИФИ–2007. IX Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика–2007": Сб. науч. тр. В 3–х частях. – М.: МИФИ, 2007. – Ч. 2. – С. 177–184.
185. Субботин С. А., Олейник Ал. А. Методы отбора информативных признаков для синтеза нейромоделей на основе метода муравьиных колоний Научная сессия МИФИ–2007. IX Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика–2007": Сб. науч. тр. в 3-х частях. – М.: МИФИ, 2007. – Ч. 2. – С. 185–193.
194. Субботин С. А., Олейник Ал. А. Выделение информативных признаков на основе метода пчелиной колонии Моделирование неравновесных систем–2007: Материалы X Всероссийского семинара, 12-14 октября 2007 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв. за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2007. – С.148–151.
195. Субботин С. А., Олейник Ан. А. Сравнение эволюционных методов при решении оптимизационных задач Моделирование неравновесных систем–2007: Материалы X Всероссийского семинара, 12-14 октября 2007 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв. за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2007. – С. 152–153.
196. Субботин С. А. Нейро-нечеткая кластер-регрессионная аппроксимация Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XV Всероссийского семинара / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2007. – С. 143–146.
197. Субботин С. А., Бойченко К. Ю. Оптимизированный поиск по шаблону с использованием многослойных карт разнонаправленных градиентов Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XV Всероссийского семинара / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. –Красноярск: ИВМ СО РАН, 2007. – С. 146–148.
198. Субботин С. А., Иванов Г. А., Панин Д. В. Шаблонный метод распознавания символов, основанный на сравнении яркостных характеристик Нейроинформатика и ее приложения : Материалы XV Всероссийского семинара / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. –Красноярск: ИВМ СО РАН, 2007. – С. 148–150.
203. Subbotin S. A., Oleynik An. A., Oleynik Al. A. Feature selection based on evolutionary approach Smart Engineering Systems Design: Infra-structure Systems Engineering, Bio-informatics and Computational Biology, and Evolutionary Computation / Eds: Cihan H. Dagli et al. / Intelligent engineering systems through artificial neural networks. – ASME Press, 2006. – Vol. 16. – P. 125–130.
204. Subbotin S. A., Oleynik An. A. Multiple Feature Selection Using Polymodal Evolutionary Search Smart Systems Engineering: Computational Intelligence in Architechting Complex Engineering System / Eds.: Drs. Dagli, Buczak, Embrechts, Enke and Ersoy. – ASME Press, 2007. – Vol. 17. – P. 231–236.
205. Субботин С. А, Олейник Ал. А. Многомерная оптимизация на основеметода пчелиной колонии Научная сессия МИФИ–2008. X Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2008": Сб. науч. тр. – М.: МИФИ, 2008. – Ч. 1. – С. 184.
206. Субботин С. А., Олейник Ан. А. Синтез нейромоделей зависимости режимов высокоскоростного фрезерования деталей авиадвигателей от уровня вибрации Научная сессия МИФИ–2008. X Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2008": Сб. науч. тр. – М.: МИФИ, 2008. – Ч. 2. – С. 160–170.
226. Субботин С. А, Олейник Ал. А. Сравнительный анализ методов мультиагентной оптимизации Моделирование неравновесных систем : Материалы XI Всероссийского семинара, 26 – 28 сентября 2008 г. / Под ред. В.В. Слабко; Отв. за вып. М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2008. – С. 181-185.
227. Субботин С. А, Олейник Ан. А. Эволюционный метод построения нейромоделей для распознавания образов Моделирование неравновесных систем : Материалы XI Всероссийского семинара, 26 – 28 сентября 2008 г. / Под ред. В.В. Слабко; Отв. за вып. М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2008. – С. 186-189.
228. Субботин С. А. Нейро-нечеткий классификатор по обобщенной оси Нейроинформатика, её приложения и анализ данных : Материалы XVI Всероссийского семинара, 19-21 сентября 2008 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса; Отв. за вып. Г.М. Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2008. – С. 138-142.
261. Олейник Ал. А., Субботин С. А. Синтез нейро-фаззи сетей на основе мультиагентного подхода Материалы XV Международной конференции по нейрокибернетике. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2009. – Т. 2. Симпозиум “Интерфейс “Мозг-Компьютер””, 3-й Симпозиум по Нейроинформатике и Нейрокомпьютерам. – C. 126-129.
262. Олейник Ан. А., Субботин С. А. Автоматизированная система синтеза нейросетевых моделей на основе эволюционного подхода Материалы XV Международной конференции по нейрокибернетике. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2009. – Т. 2. Симпозиум “Интерфейс “Мозг-Компьютер””, 3-й Симпозиум по Нейроинформатике и Нейрокомпьютерам. – C. 130-133.
268. Олейник Ан. А., Субботин С. А, Олейник Ал. А. Групповая динамика и коммуникации в интеллектуальных мультиагентных системах Моделирование неравновесных систем : Материалы XII Всеросс. семинара, 9–11 октября 2009 г. / Под ред. В.В. Слабко; отв. за вып. Г.М. Садовская. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – С. 117–119.
269. Зайцев С. А., Субботин С. А. Метод поиска часто встречающихся последовательностей данных с использованием искусственной иммунной системы Моделирование неравновесных систем : Материалы XII Всеросс. семинара, 9–11 октября 2009 г. / Под ред. В.В. Слабко; отв. за вып. Г.М. Садовская. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. – С. 119–122.
270. Субботин С. А. Метод построения распознающих нейро-нечетких моделей Нейроинформатика, её приложения и анализ данных : Материалы XVII Всеросс. семинара, 2–4 октября 2009 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса; отв. за вып. Г.М. Садовская. – Красноярск; ИПК СФУ, 2009. – С. 149-152.
271. Олейник Ал. А., Субботин С. А. Мультиагентные методы интеллектуальной оптимизации для моделирования сложных объектов и систем Нейроинформатика, её приложения и анализ данных: Материалы XVII Всеросс. семинара, 2–4 октября 2009 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса; отв. за вып. Г.М. Садовская. – Красноярск; ИПК СФУ, 2009. – С. 79-82.
275. Субботин С. А. Показатели качества и эффективность нейромоделей Проведение научных исследований в области обработки, хранения, передачи и защиты информации : сборник научных трудов Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи, 1-5 декабря 2009 г., Ульяновск . – Т. 2. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – С. 38–47.
276. Зайцев С. А., Субботін С. О. Автоматизация анализа коммуникационных протоколов на основе искусственных иммунных систем Проведение научных исследований в области обработки, хранения, передачи и защиты информации : сборник научных трудов Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодежи, 1-5 декабря 2009 г., Ульяновск . – Т. 2. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – С. 122–130.
284 Олейник Ал. А., Субботин С. А. Отбор информативных признаков на основе мультиагентного подхода для синтеза нейронных сетей Научная сессия МИФИ – 2009. ХI Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2009" : сборник научных трудов. – М.: МИФИ, 2009. – Ч. 2. – С. 160-166.
285 Олейник Ан. А., Субботин С. А. Построение нейромоделей на основе эволюционного подхода в задачах медицинской диагностики Научная сессия МИФИ – 2009. ХI Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2009" : сборник научных трудов. – М.: МИФИ, 2009. – Ч. 2. – С. 279-288.
286 Субботин С. А. Интегральные показатели качества диагностических нейромоделей Научная сессия МИФИ – 2010. ХII Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2009" : сборник научных трудов. – М.: МИФИ, 2010. – Ч. 1. – С. 12.
287 Зайцев С. А., Субботин С. А. Обобщенная модель искусственной иммунной системы Научная сессия МИФИ – 2010. ХII Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2009" : сборник научных трудов. – М.: МИФИ, 2010. – Ч.2. – С. 91-99.
296 Рavlenko D., Subbotin S., Dvirnyk Ya. Progressive technologies for service life automation of new generation aircraft engines XLVII Sesje Pionu Hutniczego : materialy, Krakow, 6 maja 2010 / pod red. L. Kurcza i A. Goldasza. – Krakow: Akademia gorniczo-hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2010. – T. 1. – P. 62-63.
310 Субботин С.А. Методы формирования обучающих выборок для построения диагностических моделей Моделирование неравновесных систем : XIII Всероссийский семинар, 15–18 октября 2010 г., Красноярск, : материалы / под ред. В.В. Слабко; отв. за вып. Г.М. Садовская. – Красноярск: СФУ, 2010. – С. 197–202.
312 Субботин С.А. Модели качества обучающей выборки, нейронных и нейро-нечетких сетей для решения задач диагностики Нейроинформатика, её приложения и анализ данных : XVIII Всероссийский семинар, 8–10 октября 2010 г., Красноярск : материалы / под ред. В.В. Слабко; отв. за вып. Г.М. Садовская. – Красноярск: СФУ, 2010. – С. 156–161.
336 Гофман Е. А., Субботин С. А. Диагностирование автотранспортных средств на основе деревьев решений, обучаемых с помощью эволюционного поиска Нейроинформатика, её приложения и анализ данных : XIX Всероссийский семинар, 1–3 октября 2011, Красноярск : материалы / под ред. А.Н.Горбаня, Е.М.Миркеса. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – C. 39-44

337 Зайко Т. А., Субботин С. А. Методы извлечения ассоциативных правил для построения диагностических моделей Моделирование неравновесных систем : XIV Всероссийский семинар, 7–9 октября 2011, Красноярск : материалы / под ред. В.В.Слабко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – С. 89–94.

338 Zaitsev S.A., Subbotin S.A. Negative selection using masked detectors Моделирование неравновесных систем : XIV Всероссийский семинар, 7–9 октября 2011, Красноярск : материалы / под ред. В.В.Слабко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. – С. 95-98.
005. Dubrovin V., Subbotin S. Choice of neuron transfer functions and research of their influence for learning quality of neural networks Modern problems of telecommunications, computer science and engineers training : Proceedings of international conference TCSET'2000, February 14–19, 2000, Lviv–Slavsko. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2000. – P. 114–115.
017. Адаменко В. А., Дубровин В. И., Жеманюк П. Д., Субботин С. А. Диагностика лопаток авиадвигателей по спектрам свободных затухающих колебаний после ударного возбуждения Автоматика–2000. Мiжнародна конференцiя з автоматичного управлiння, Львiв, 11–15 вересня 2000 : Працi у 7-ми томах. – Львiв: Державний НДI iнформацiйної iнфраструктури, 2000. – Т. 5. – С. 7–13.
018. Адаменко В. А., Дубровин В. И., Субботин С. А. Нейросетевая диагностика деталей энергетических установок, работающих при циклических нагрузках Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок : Тез. докл. Международной конференции "Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок" / Отв. ред. В.К. Яценко. – Запорожье: ЗГТУ, 2000. – С. 4–6.
019. Дубровин В. И., Субботин С. А. Выбор информативных признаков при диагностике лопаток ГТД Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок : Тез. докл. Международной конференции "Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок / Отв. ред. В.К. Яценко. – Запорожье: ЗГТУ, 2000. – С.25–27.
020. Дубровин В. И., Субботин С. А. Защита изображений в распределенных системах передачи информации на основе нейросетевой стеганографии Iнтернет, освiта, наука : Збiрник матерiалiв конференцiї другої мiжнародної конференцiї IОН–2000, 10–12 жовтня. – Вiнниця: Унiверсум–Вiнниця, 2000. – С.62–64.
021. Дубровин В. И., Субботин С. А., Согорин А. А. Радиально-базисные нейронные сети в задачах технической диагностики Iнтернет, освiта, наука : Збiрник матерiалiв конференцiї другої мiжнародної конференцiї IОН–2000, 10–12 жовтня. – Вiнниця: Унiверсум–Вiнниця, 2000. – С. 303–306.
032. Адаменко В. А., Дубровин В. И., Жеманюк П. Д., Субботин С. А. Диагностика усталостных трещин в деталях газотурбинных авиадвигателей Надiйнiсть машин та прогнозування їх ресурсу : Доповiдi мiжнародної науково-технiчної конференцiї. – В 2-х томах. – Iвано-Франкiвськ: IФДТУНГ–Факел, 2000. – Т. 1. – С. 151 – 158.
037. Dubrovin V., Subbotin S. Model of Magnetic Heads Audio Characteristics The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : Proceedings of the VI international conference CADSM 2001. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2001. – P. 232–233.
045. Морщавка С. В., Субботин С. А., Дубровин В. И., Пиза Д. М. Нейросетевая классификация растений по результатам дистанционного зондирования Радіоелектроніка і молодь в XXI сторіччі : Зб. наук. праць 5-го міжнародного молодіжного форуму

. – Харків: ХТУРЕ, 2001. – Ч. 2. – С. 324–325.

054. Дубровин В. И., Субботин С. А. Следящий алгоритм обучения нейронных сетей Вимiрювальна та обчислювальна технiка в технологiчних процесах: Збiрник наукових праць. – Хмельницький: ТУП, 2001. – С. 88–91.
055. Дубровин В. И., Субботин С. А. Алгоритм нейросетевого отбора признаков Автоматика–2001 : Матерiали мiжнародної конференцiї з автоматичного управлiння, 10–14 вересня 2001 р. – Одеса: ОДПУ, 2001. – Т.2. – С. 88–89 .
071. Dubrovin V., Subbotin S. The Quick Method of Neural Network Training Modern problems of telecommunications, computer science and engineers training : Proceedings of international conference TCSET'2002, Lviv–Slavsko: . – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2002. – P.266–267.
095. Дубровин В. И., Субботин С. А., Яценко В. К. Моделирование коэффициента упрочнения деталей энергетических установок на основе нейронных сетей Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок : Тез. докл. Второй международной научно-технической конференции "Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок" / Отв. ред. В.К. Яценко. – Запорожье: ЗНТУ, 2002. – С.80–82.
096. Дубровин В. И., Субботин С. А., Шахмаев Р. А. Интеллектуальные средства управления качеством: Автоматизированная система "Диагностика" Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок : Тез. докл. Второй международной научно-технической конференции "Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок" / Отв. ред. В.К. Яценко. – Запорожье: ЗНТУ, 2002. – С.97–99.
097. Дубровин В. И., Субботин С. А. Топологическая генерация наборов данных Автоматика – 2002 : Матерiали мiжнародної конференцiї з управлiння, 16–20 вересня 2002 р., м. Донецьк: в 2–х т. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – Т.1. – С. 39 – 40.
103. Дубровин В. И., Субботин С. А. Организация Интернет-ресурсов для обучения управлению качеством Iнтернет – Освiта – Наука – 2002 : Збiрник матерiалiв 3-ї мiжнародної конференцiї. – Вiнниця: УНIВЕРСУМ–Вiнниця, 2002. – Т.1. – С. 32-34.
104. Дубровин В. И., Субботин С. А. Техническая диагностика в сети Интернет: программный комплекс "Диагностика он-лайн" Iнтернет – Освiта – Наука – 2002 : Збiрник матерiалiв 3-ї мiжнародної конференцiї. – Вiнниця: УНIВЕРСУМ–Вiнниця. – Т. 2. – С. 428–430.
117. Dubrovin V., Subbotin S. The algorithm of multilayer neural network weigths evaluation for pattern recognition The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : Proccedings of VII international conference CADSM–2003, Lviv–Slavske. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2003. – P. 293–294.
122. Дубровiн В. I., Субботiн С. О. Алгоритми синтезу логiчно прозорих нейронних мереж Автоматика–2003 : Матерiали 10-й мiжнародної конференцiї по автоматичному управлiнню, м. Севастополь, 15–19 вересня 2003 р.: в 3–х тт. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2003. – Т.3. – С. 45–47.
134. Внуков Ю. Н., Дубровин В. И., Субботин С. А. Синтез и настройка весовых коэффициентов многослойной нейронной сети на основе алгоритма кластер-регрессионной аппроксимации Нейросетевые технологии и их применение : Сборник трудов международной научной конференции. – Краматорск: ДГМА, 2003. – С. 16–24.
135. Внуков Ю. Н., Дубровин В. И., Субботин С. А. Методы неитеративного синтеза персептронов Нейросетевые технологии и их применение : Сборник трудов международной научной конференции. – Краматорск: ДГМА, 2003. – С. 25–32.
146. Дубровин В. И., Субботин С. А., Федорченко Е. Н. Подсистема эволюционного отбора признаков автоматизированной системы "Диагностика" Автоматика–2005 : Матерiали міжнародної конференції з автоматичного управління, м. Харків, 30 травня – 3 червня 2005 р.: в 3–х т. – Харків: Вид-во НТУ "ХПІ", 2005. – Т. 3. – С. 24–25.
147. Федорченко Е. Н., Субботин С. А. Автоматизированная система эволюционного отбора признаков Радіоелектроніка і молодь в XXI сторіччі : Зб. матеріалів 9-го міжнародного молодіжного форуму. – Харків.: ХНУРЕ, 2005. – С.400.
158. Subbotin S., Oleynik A. The feature selection method based on the evolutionary approach with a fixation of a search space Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the international conference TCSET'2006. – Lviv: : Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2006. – P. 574–575.
160. Олейник Ан. А., Субботин С. А. Метод эволюционного поиска с сокращением размера популяции Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–15 квітня 2006 р. / Під заг. ред. Д.М. Пізи. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – С. 179–181.
161. Олейник Ал. А., Субботин С. А. Мультиагентный метод выделения информативных признаков для синтеза моделей объектов управления Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–15 квітня 2006 р. / Під заг. ред. Д.М. Пізи. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – С. 181–183.
168. Субботин С. А., Олейник А. А. Ускоренный метод эволюционного отбора признаков Автоматика–2006. Тези доповідей XIII міжнародної науково-технічної конференції з автоматичного управління, м. Вінниця, 25–28 вересня 2006 р. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – С. 409.
186. Subbotin S., Oleynik An. Entropy based evolutionary search for feature selection The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : Proccedings of the IX international conference CADSM–2007. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2007. – P. 442–443.
187. Subbotin S., Oleynik Al. Modifications of ant colony optimization method for feature selection The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : Proccedings of the IX international conference CADSM–2007. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2007. – P. 493–494.
188. Субботин С. А. Синтез нейро-нечетких моделей для выделения и распознавания объектов на сложном фоне по двумерному изображению Комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи: Збірник наукових праць / За ред. Д.М. Пізи, С.О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – С. 68–91.
191. Субботин С. А., Олейник Ал. А. Кластер-анализ на основе мультиагентного подхода Автоматика–2007 : Матеріали XIV міжнародної конференції з автоматичного управління, 10–14 вересня 2007 р., м. Севастополь. – Севастополь: СНУЯЕтаП, 2007. – Ч. 1. – С. 50–53.
192. Субботин С. А., Олейник Ан. А. Использование энтропии как меры неопределенности состояния объекта для эволюционного отбора признаков Автоматика–2007 : Матеріали XIV міжнародної конференції з автоматичного управління, 10–14 вересня 2007 р., м. Севастополь. –Севастополь: СНУЯЕтаП, 2007. – Ч. 1. – С. 100–102.
193. Субботін С. О., Олійник А. О. Полімодальний еволюційний пошук з кластеризацією хромосом для відбору інформативних ознак Автоматика–2006 : Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25–28 вересня 2006 р., м. Вінниця / Б.І. Мокін (голов. ред.). – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – С. 448–451.
200. Бондаренко И. А., Субботин С. А. Метод выбора координат точек для синтеза когнитивных карт Тиждень науки : Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 23–28 квітня 2007 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та інш. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – Т. 2. – С. 47–48.
201. Subbotin S., Oleynik An. The multi objective evolutionary feature selection Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the international conference TCSET’2008, Lviv-Slavsko, February 19-23, 2008. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2008. – P. 115–116.
202. Subbotin S., Oleynik Al. Ant colony optimization for feature selection based on operations with crisp sets Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the international conference TCSET’2008, Lviv-Slavsko, February 19-23, 2008. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2008. – P. 117–118.
207. Субботин С. А., Олейник Ан. А. Синтез нейросетевых моделей для выбора оптимальных режимов обработки деталей энергетических установок VI Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике ускорителям : Тез. докладов, 25-29 февраля 2008 г. – Харьков, ННЦ ХФТИ, 2008. – С. 61.
208. Субботин С. А., Олейник Ал. А. Кластерный анализ на основе интеллектуальных методов мультиагентной оптимизации при физических исследованиях VI Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике ускорителям : Тез. докладов, 25-29 февраля 2008 г. – Харьков, ННЦ ХФТИ, 2008. – С. 62
217. Олійник А. О., Субботін С. О. Критерії та методика порівняння еволюційних методів побудови нейромережних моделей Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 вересня 2008 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 120–121.
218. Олійник О. О., Субботін С. О. Удосконалення методу оптимізації на основі моделювання переміщення бактерій Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 вересня 2008 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 122–123.
219. Субботин С. А. Интеллектуальная система навигации, контроля состояния и действий машиниста локомотива железнодорожного поезда Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 вересня 2008 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 124–125.
220. Олейник Ан. А., Субботин С. А. Многокритериальный эволюционный метод упрощения нейронных сетей Автоматика–2008 : Доповіді XV міжнародної конференції з автоматичного управління, 23-26 вересня, 2008 р., м. Одеса. – Одеса, ОНМА, 2008. – С. 392–395.
221. Олейник Ал. А., Субботин С. А. Модификация метода муравьиных колоний с использованием операций над чёткими множествами Автоматика–2008 : Доповіді XV міжнародної конференції з автоматичного управління, 23-26 вересня, 2008 р., м. Одеса. – Одеса, ОНМА, 2008. – С. 396 – 399.
231. Олейник Ал. А., Субботин С. А. Приложения метода пчелиной колонии к решению оптимизационных задач Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту / Матеріали міжнародної наукової конференції, 19-23 травня 2008 р., м. Євпаторія. – Херсон: ХНТУ, 2008. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 33-36.
232. Олейник Ан. А., Субботин С. А. Метод полимодального эволюционного поиска для структурного синтеза нейромоделей Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : Матеріали міжнародної наукової конференції, 19-23 травня 2008 р., м. Євпаторія. – Херсон: ХНТУ, 2008. – Т. 3. – Ч. 2. – С. 37-40.
234. Кірсанова О. В., Субботін С. О. Пріоритетні чинники, що визначають формування ранніх порушень здоров’я у молодших школярів, мешканців металургійного центру Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (Перші марзеєвські читання):-Збірка тез доповідей науково-практичної конференції. – Київ: Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМНУ, 2005. – С.195-196.
238. Subbotin S. A., Oleynik Al. A. PSO with Control of Velocity Change for Feature Selection Inductive Modeling : Proceedings of 2nd International Conference ICIM’2008, 15–19 May 2008. – Kyiv: IRTC ITS, 2008. – P. 81–83.
239. Subbotin S. A., Oleynik An. A. Evolutionary Method with Clustering for Feature Selection Inductive Modeling : Proceedings of 2nd International Conference ICIM’2008, 15–19 May 2008. – Kyiv: IRTC ITS, 2008. – P. 213-216.
242. Олейник Ал. А., Субботин С. А. Метод оптимизации на основе моделирования роя частиц для сокращения размерности выборки VII Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : Тез. докл., 23-27 февраля 2009 г. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2009. – С. 53.
243. Олейник Ан. А., Субботин С. А. Построение нейросетевой модели коэффициента упрочнения деталей энергетических установок VII Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : Тез. докл., 23-27 февраля 2009 г. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2009. – С. 53–54.
249. Oleynik Al., Subbotin S. Feature Selection Based on Bacteria Foraging Intelligence The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics: Proceedings of the Xth international conference CADSM 2009, 24-28 February, Lviv-Polyana. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2009. – P. 332-334.
250. Oleynik An., Subbotin S. Parametrical Synthesis of Neural Network Models Based on the Evolutionary Optimization The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics: Proceedings of the Xth international conference CADSM 2009, 24-28 February, Lviv-Polyana. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2009. – P. 335-338.
264. Зайцев C., Субботін C. Оптимізація на основі штучних iмунних систем Комп'ютерні науки та інженерія: Матеріали III Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – С. 212-214.
273. Зайцев С. А., Субботин С. А. Искусственные иммунные системы в задачах извлечения структур в массивах данных Системи та засоби штучного інтелекту : Тези доповідей Міжнародної наукової молодіжної школи, 28 вересня – 3 жовтня 2009 р., пос. Дивноморське, Краснодарський край, Росія. – Донецьк: ІПШІ "Наука і освіта", 2009. – С. 93–96.
281 Субботин С. А., Степаненко Е. Н. Методы извлечения ассоциативных правил Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2010) : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4–5 березня 2010 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010 – С. 188-189.
288 Зайцев С. А., Субботин С. А. Искусственные иммунные системы в задачах классификации Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. – Т. 2. – Херсон: ХНТУ, 2010. – С. 364-367.
289 Субботин С. А., Степаненко Е. Н. Применение временных критериев при поиске ассоциативных правил Тези V Міжнародної науково-технічної конференції „Інформаційно-комп'ютерні технології 2010", 20-22 травня 2010 року. - Житомир : ЖДТУ, 2010. – С. 74-75.
290 Oleynik Al., Subbotin S., Oleynik An. Bee Colony Optimization for Clustering Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the international conference TCSET’2010, Lviv-Slavske, 23-27 of February, 2010. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2010. – P. 286.
291 Zaitsev S., Subbotin S. Hypercell as a hybrid artificial immune system model Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : Proceedings of the international conference TCSET’2010, Lviv-Slavske, 23-27 of February, 2010. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2010. – P. 297.
292 Субботин С. А., Олейник Ал. А. Построение диагностических моделей в нейро-нечётком базисе на основе гибдриного мультиагентного подхода 16 міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика-2009" : тези доп., Чернівці, 22-25 вересня 2009 р. / М.А. Руснак (редкол.). – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – 375-376 с.
293 Субботин С. А., Олейник Ан. А. Побудова нейромоделей для прийняття діагностичних рішень на основі еволюційної оптимізації 16 міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика-2009" : тези доп., Чернівці, 22-25 вересня 2009 р. / М.А. Руснак (редкол.). – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – 377-378 с
300 Субботин С.А. Информационные технологии для структурно-параметрического синтеза диагностических моделей на основе нейро-нечетких сетей Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (22–24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 195–196.
301 Зайцев С.А., Субботин С.А. Кластер-анализ с использованием гибридной искусственной иммунной сети Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (22–24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 169–170.
308 Зайцев С.О., Субботин С.О. Автоматизація класифікації об’єктів за ознаками на основі штучних імунних систем Автоматика–2010: 17 міжнародна конференція з автоматичного управління, 27–29 вересня 2010 р., Харків. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – Т. 2. – С. 162–163.
309 Субботин С.А. Автоматизация формрования выборок для построения диагностических моделей Автоматика–2010: 17 міжнародна конференція з автоматичного управління, Харків, 27–29 вересня 2010. –Харків: ХНУРЕ, 2010. – Т. 2. – С. 200–201.
313 Субботин С. А., Гофман Е. А.   Применение аппарата деревьев решений в задаче диагностирования автомобильных кузовов Системний аналіз. Інформатика. Управління : ІІ Всеукраїнська наукова-практична конференція САІУ-2011, 10–11 березня 2011 р., м. Запоріжжя : матеріали конференції. – Запоріжжя, 2011. – С. 211–212.
314 Субботин С. А., Степаненко Е. Н. Исследование методов извлечения нечетких ассоциативньіx правил Системний аналіз. Інформатика. Управління : ІІ Всеукраїнська наукова-практична конференція САІУ-2011, 10–11 березня 2011 р., м. Запоріжжя : матеріали конференції. – Запоріжжя, 2011. – С. 213.
317 Герасимчук Т. С., Зайцев С.А., Субботин С. А. Использование искусственных иммунных систем для прогнозирования риска развития реккурентных респираторных инфекций у детей раннего возраста Діагностика та лікування інфекційно опосередкованих соматичних захворювань у дітей : міжрегіональна науково-практична конференція : матеріали, 10-11 лютого 2011 р., Донецьк. –Донецьк: Норд-пресс, 2011. – С. 27–29.
321 Зайцев С., Субботін С. Гібридна модель штучної імунної мережі в задачі кластерного аналізу Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали ІV Міжнар. конф. молодих вчених CSE-2010, 25-27 листопада, 2010, Львів. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 196– 197 с.

322 Subbotin S. The method of a structural-parametric synthesis of neuro-fuzzy diagnostic model based on the hybrid stochastic search The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics : XI-th international conference CADSM, 23-25 February 2011, Polyana-Svalyava : proceedings. – Lviv: Publishing House of NU “Lviv Polytechnic”, 2011. – P. 248 - 249.
323. Колісник Н.В , Суботин С.О. Моделювання імунопатогенезу хронічного обструктивного бронхіту за допомогою нейромереж Сучасні проблеми біології, екології та хімії : ІІ міжнародна конференція : збірка матеріалів, 1-3 жовтня 2009 р., Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНУ. – С. 124–125.
324 Гофман Е. А., Олейник А. А., Субботин С. А.  Использование деревьев решений для диагностирования автотранспортных средств Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг (ІУС КМ - 2011) : II Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 11-13 квітня 2011 р., м. Донецьк : зб. доп. у 2 т./ Донец. націонал. техн. ун-т; редкол.: Є.О. Башков (голова) та ін. – Донецьк: ДонНТУ, 2011. – Т.1. – С. 159–163.
325 Субботин С.А., Дубровин В.И. Диагностика деталей газотурбинных двигателей на основе многослойных нейронных сетей прямого распространения Інформаційні технології в науці та освіті : Друга Всеукраїнська конференція молодих науковців, 18-20 квітня 2000 р. / Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧДУ, 2000. – С. 118–119.
329 Гофман Є. О., Олійник А. О., Субботін С. О. Синтез дерев рішень на основі агентного підходу Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : XIX міжнародна науково-практична конференціїя, 01-03 червня 2011 р., Харків : тези доповідей / за ред. проф. Л.Л. Товажнянського. – Ч. IV. – Харків НТУ “ХПІ”. – С. 17.
331 Гофман Є. О., Субботін С. О. Стохастичний підхід до синтезу дерев рішень Тиждень науки – 2011 : Щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 11–15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя : зб. тез доп. в 4 т. / відп. ред. Ю. М. Внуков – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т. 2 . – С. 53–55.

342 Олейник А. А., Гофман Е. А., Субботин С. А. Информационные технологии принятия управленческих решений на основе мультиагентного подхода Інформаційні системи та технології управління : міжнар. інтернет-конф., 25 жовтня 2011, м. Донецьк : матеріали / редкол. О.О. Шубін [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. – 36–39.