Computer Modeling and Intelligent Systems RUS UA ENG

Scientific-research group

Олійник Олексій Олександрович

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Субботин С.А., Олейник А.А. Многомерная оптимизация на основе имитации отжига // Нейроинформатика и ее приложения: Материалы XIII Всероссийского семинара, 7–9 октября 2005 г. / Под ред. А.Н. Горбаня, Е.М. Миркеса. Отв. за выпуск Г.М. Садовская. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2005. – C. 110–111.
2. Олейник Ал.А., Олейник Ан.А., Субботин С.А., Яценко В.К. Синтез моделей коэффициента упрочнения деталей авиадвигателей после алмазного выглаживания на основе оптимизационного подхода // Вісник двигунобудування. – 2005. – №3. – С. 25–30.
3. Субботин С.А., Яценко В.К., Олейник Ан.А., Олейник Ал.А. Эволюционный синтез нейромоделей коэффициента упрочнения лопаток авиадвигателей // Нейроинформатика-2006: Материалы VIII Всероссийской научно-технической конференции (26–28 января 2006 г.). – М.: МИФИ, 2006. – Ч. 3. – С.141–148.
4. Олейник Ал.А., Субботин С.А. Мультиагентный метод выделения информативных признаков для синтеза моделей объектов управления //Сучасні проблеми i досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Міжнародної науково–практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–15 квітня 2006 р. / Під заг. ред. Д.М. Пізи. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – С. 181–183.
5. Пожуева И.С., Субботин С.А., Олейник А.А. Эволюционная оптимизация многомерных функций // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2006. – № 1. – С. 70–72.
6. Олейник Ан.А., Олейник Ал.А. Эволюционный синтез моделей сложных объектов и процессов // 10–й міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в XХI сторіччі”: Зб. матеріалів форуму. – Харків.: ХНУРЕ, 2006. – С.417.
7. Субботин С.А., Олейник А.А., Яценко В.К. Отбор информативных признаков на основе модифицированного метода муравьиных колоний // Радіоелектроніка та інформатика. – 2006. – № 1. – С. 65–69.
8. Заявка № u200610428 Україна Спосiб вибору iнформативних ознак для неруйнiвної дiагностики виробiв / Субботiн С.О., Олiйник О.О. Заявл. 02.10.2006 р.
9. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Сравнение модификаций метода муравьиных колоний при отборе информативных признаков // Моделирование неравновесных систем: Материалы IX Всероссийского семинара, 13–15 октября 2006 г. / Под ред. В.В. Слабко. Отв. за выпуск М.Ю. Сенашова. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2006. – C. 175–177.
10. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Методы отбора информативных признаков для синтеза нейромоделей на основе метода муравьиных колоний // Нейроинформатика–2007: Сборник научных трудов IX Всероссийской научно–технической конференции (23–26 января 2007 г.). – М.: МИФИ, 2007. – Ч. 2. – С.185–193.
11. Subbotin S., Oleynik A. Modifications of Ant Colony Optimization Method for Feature Selection // The experience of designing and application of CAD systems in Microelectronics: Proceedings of the IX International Conference CADSM–2007 (20–24 February 2007). – Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic, 2007. – P. 493–494.
12. Олейник Ал.А. Сравнительный анализ методов оптимизации на основе метода муравьиных колоний // Комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи: Збірник наукових праць / За ред. Д.М. Пізи, С.О. Субботіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – С. 147–159.
13. Олейник Ал.А. Сравнительный анализ модификаций метода муравьиных колоний для отбора признаков // Радіоелектроніка і молодь в XХI сторіччі: Матеріали 11–го міжнародного молодіжного форуму (10–12 квітня 2007 р.). – Харків: ХНУРЕ, 2007. – Ч.1. – С. 353.
14. Олійник О.О. Кластеризація на основі методу мурашиних колоній // Тиждень науки: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – С. 43–44.
15. Субботин С.А., Олейник А.А. Кластер-анализ на основе мультиагентного подхода // Автоматика-2007: Тези доповідей чотирнадцятої міжнародної науково-технічної конференції (10–14 вересня 2007 р.). – Севастополь: СНУЯЄтаП, 2007. – С. 50–53.
16. Субботин С.А., Олейник Ал.А. Выделение информативных признаков на основе метода пчелиной колонии // Моделирование неравновесных систем: Материалы X Всероссийского семинара (12-14 октября 2007 г.). – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2007. – C. 148–150.
17. Розробка математичного та інформаційного забезпечення інтелектуальної системи візуального контролю транспортних засобів: Звіт про НДР / ТОВ “МПА Групп”. – № ДР 0106U012013. – Запоріжжя, 2007. – 259 с.
18. Subbotin S., Oleynik A. Ant Colony Optimization for Feature Selection Based on Operations with Crisp Sets // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science: Proceedings of the XI International Conference TCSET'2008 (19–23 February 2008). – Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic, 2008. – P. 117–118.